Organizační pokyny / nejdůležitější informace pro rodiče/

1. MŠ je s celodenním provozem od 6. 15 hod. do 16. 30 hod.

2.  Děti mohou přicházet do 8. 00 hod. za doprovodu zákonných zástupců nebo jimi určené osoby, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí domluvě s pedagogickou pracovnicí lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv, podle potřeby rodiny tak, aby příchod dítěte nenarušil výchovně vzdělávací činnost třídy a akce MŠ..

3. Zákonní zástupci převlékají děti v šatně a jsou povinni osobně dítě  předat pedagogické pracovnici, která za dítě zodpovídá od doby převzetí do doby předání zákonným zástupcům, popřípadě jimi pověřené osobě – je nutný písemný souhlas (formulář je k dispozici na třídách).  Pedagogická pracovnice nevydá dítě osobě, která nemá pověření od rodičů.

4. Budova MŠ je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem a videotelefony. Vstup do budovy je možný pouze po ohlášení videotelefonem u vstupu do dětských šaten. Zákonní zástupci a jimi pověřená osoba v zájmu bezpečí svých dětí uzavřou vstupní dveře při příchodu i odchodu.

5.  Nepřítomnost dítěte ve škole by měla být omluvena do sešitu v MŠ nebo telefonicky:

      tel. 380 422 810 (ředitelka)

      tel. 380 422 813 Včeličky

      tel. 380 422 814 Žížalky

      tel. 380 422 815 Motýlci

      tel. 380 422 816 Sluníčka

      tel. 380 422 817 Ptáčata

   

6.  Obědy se odhlašují den předem do 13. 00 hod.na třídách.

      Stravné se platí na účet  ŠJ u ČSOB č.ú 168728337/0300

7. Měsíční úplata za vzdělávání v MŠ činí pro školní rok 2022/ 2023  280,-  Kč.

     Hrazení probíhá:

        - převodem na účet školy: 241729871/0300, vždy do 20. dne v následujícím měsíci.

8. Žádáme rodiče, aby neprodleně hlásili změnu adresy a čísla telefonu, aby bylo možné podávat nutné zprávy o dětech.

9. Konzultační hodiny:  telefonicky, e-mailem nebo osobně si může zákonný zástupce  domluvit  se všemi  zaměstnanci  MŠ.